آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/9/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
138.4 5 0 95 54 -2.4 7.4 -12.1 شهرکرد
101.8 4 0 92 50 -0.6 7.6 -8.8 بروجن
134.7 0 99 74 -2.3 3.5 -8.1 بن
  124.7 0 87 69 0.9 6.3 -4.6 سامان  
  175.1 0 95 47 -2.5 9.6 -14.6 سورشجان  
426.6 12 0 99 68 -3 5.9 -12 کوهرنگ
165.7 0 90 39 6.5 14 -1 لردگان
177 0 99 49 0.3 9.8 -9.1 فارسان
118.5 7 0 99 37 -0.6 10.1 -11.4 فرخشهر
130.7 4 0 72 50 -1.7 7.6 -11 بلداجي
204.9 5 0 95 71 2.8 9.2 -3.6 اردل
179.5 0 72 35 1.5 7.6 -4.6 آورگان
73.5 0 -1.5 6 -9 گندمان
205.9 0 88 70 -3.5 4.8 -11.8 دزک
  183.4 0 90 80 5.7 13.4 -2 مالخليفه  
  167.7 0 92 37 1.2 11.2 -8.7 شلمزار  
  0 5.4 10.2 0.6 آلونی  
  سرخون  
  142.8 0 92 52 3.8 10.5 -2.8 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
57.1 89 32 4.7 14 -12.1 شهرکرد
41.7 85 38 5.6 13.6 -8.8 بروجن
47.1 84 44 4.1 13.5 -8.1 بن
  55.1 79 50 6.7 14.2 -4.6 سامان  
  70.8 89 39 4.6 14 -14.6 سورشجان  
72.4 90 49 4.2 12.4 -12 کوهرنگ
70.9 89 51 9.4 17 -1 لردگان
80.7 84 41 6 14.8 -9.1 فارسان
56.6 92 35 5.9 14.9 -11.4 فرخشهر
28 79 49 4.5 14 -11 بلداجي
89.2 94 54 7.7 15.1 -3.6 اردل
60.6 79 33 4.9 12.6 -4.6 آورگان
  54.9 99 12 1.4 12 -9 گندمان  
73.2 83 47 4.3 12.2 -11.8 دزک
65.3 85 60 8.8 18 -2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.