آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/6/11
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
318.2 0 55 11 18.6 29.7 7.4 شهرکرد
261.1 0 34 13 18.2 27.2 9.2 بروجن
308.8 0 36 7 18.8 28.8 8.8 بن
  295.8 0 29 10 20.7 29.8 11.6 سامان  
  413.3 0 40 12 19.2 29.8 8.6 سورشجان  
1084.6 0 46 13 19.4 28.5 10.2 کوهرنگ
496.6 0 37 14 26.3 34.4 18.2 لردگان
434 0 47 8 20.7 30.6 10.8 فارسان
241.9 0 42 10 20.2 29.4 11 فرخشهر
416 0 61 20 18.6 29.2 8 بلداجي
489.8 0 24 8 26.5 33.5 19.6 اردل
515.7 0 45 17 18.6 27.8 9.4 آورگان
گندمان
407.4 0 55 23 19.3 30 8.6 دزک
  487.5 0 40 17 24.8 34.8 14.8 مالخليفه  
  شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  747.7 0 29 5 23 31 15 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 51 11 19.7 31.8 5.8 شهرکرد
0 29 10 19.2 29.8 8.2 بروجن
0 29 5 19.6 30.3 8.8 بن
  0 25 9 22.1 32 11.5 سامان  
  0 33 10 20.3 31.9 7.4 سورشجان  
0 46 14 20.1 31.6 8.6 کوهرنگ
0 35 12 26.4 36.6 14.4 لردگان
0 45 7 21.6 32.9 10.2 فارسان
0 39 8 21.1 31.6 9.1 فرخشهر
0 60 17 19.9 31.4 8 بلداجي
0 22 6 26.9 35.3 18.5 اردل
0 42 18 19.2 28.8 9.4 آورگان
  0 گندمان  
0 57 22 19.9 32.2 7.6 دزک
0 37 15 26 37.4 14.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.