آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/4/16
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
344.6 0 41 11 25 34.9 15.1 شهرکرد
281.3 0 29 12 22.8 31.6 14 بروجن
319.5 0 31 4 23.9 33.1 14.7 بن
  318.3 0 28 8 26.2 35.1 17.3 سامان  
  458.7 0 37 11 24.7 34.2 15.2 سورشجان  
1587.6 0 35 11 24.7 31.5 17.9 کوهرنگ
480 0 32 14 31.8 38.6 25 لردگان
489 0 39 7 26.3 35.3 17.3 فارسان
272.2 0 46 7 25.7 34.2 17.1 فرخشهر
443.6 0 40 10 24 32.2 15.8 بلداجي
516.6 0 18 7 31.8 37.3 26.3 اردل
آورگان
گندمان
530.6 0 47 20 25.3 34.2 16.4 دزک
  493 0 21 9 32.3 38.3 26.3 مالخليفه  
  429.7 0 48 14 26.6 35.6 17.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  882.8 0 23 4 28.6 35.9 21.3 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 43 10 23.5 36.5 8.3 شهرکرد
0 26 9 23 34.6 11.4 بروجن
0 24 2 23.9 35.6 10.8 بن
  0 24 7 25.9 35.7 14.4 سامان  
  0 36 9 23.2 36.8 8.9 سورشجان  
0 35 9 22.7 33.3 10.7 کوهرنگ
0 38 12 27.8 39.6 12.2 لردگان
0 39 5 24.7 37.2 11.1 فارسان
0 41 6 24.6 36.2 11.2 فرخشهر
0 49 11 22.3 35.6 8.8 بلداجي
0 22 6 28.9 39 16.5 اردل
0 45 19 21.9 33.6 9.6 آورگان
  0 27 9 21.5 32 11 گندمان  
0 52 18 23.7 36.6 10.8 دزک
0 30 18 29.1 40 15.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.