آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/9/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
41.4 0 76 13 2.1 13.2 -9 شهرکرد
29.6 0 53 13 1.7 11.8 -8.4 بروجن
50.1 0 57 4 3.2 12.3 -5.9 بن
  39.1 0 54 12 5.6 13.6 -2.4 سامان  
  45.6 0 74 12 3.5 13.5 -6.4 سورشجان  
252 0 83 6 2.6 11.2 -5.9 کوهرنگ
82.8 0 65 20 9.5 17.6 1.4 لردگان
69.5 0 72 13 4.3 13.4 -4.8 فارسان
39.1 0 70 11 3.3 13.7 -7 فرخشهر
38.6 0 75 16 2.2 13 -8.6 بلداجي
69.2 0 42 15 8.5 15.6 1.4 اردل
52 0 45 15 3.5 11 -4 آورگان
0 0 74 15 0.2 10 -9.5 گندمان
68.5 0 77 23 3.7 14.2 -6.8 دزک
  67.5 0 32 11 9.7 16.5 2.9 مالخليفه  
  49.2 0 73 18 3.5 13 -6.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  52.6 0 38 1 7.2 14.6 -0.2 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 80 18 2.2 13.8 -9.4 شهرکرد
0 68 15 1.7 12.2 -8.4 بروجن
0 65 12 2.9 12.3 -5.9 بن
  0 69 16 5.6 14 -2.4 سامان  
  0 79 13 3.7 14 -6.4 سورشجان  
0 83 14 2.1 11.8 -6.2 کوهرنگ
0 79 23 7.7 17.6 -2.2 لردگان
0 82 15 4.3 13.4 -4.8 فارسان
0 76 14 3.3 14 -7.1 فرخشهر
0 71 26 1.6 13 -9.2 بلداجي
0 56 19 8.1 16 0.6 اردل
0 51 20 2.7 11 -5.2 آورگان
  0 68 21 1.4 10 -9.5 گندمان  
0 77 24 3.5 14.2 -6.8 دزک
0 45 18 8.5 16.5 0.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.