آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/12/13
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
227.4 0 72 14 3.1 12.8 -6.6 شهرکرد
171.1 0 56 12 3.8 10.8 -3.2 بروجن
210.9 0 60 7 4 11.6 -3.7 بن
  208 0 55 11 6 12.3 -0.3 سامان  
  308.3 0 80 13 2.4 11.9 -7.1 سورشجان  
994.1 35 0 60 25 3.3 8.6 -2 کوهرنگ
299.2 0 90 21 6 14.6 -2.6 لردگان
323.1 0 73 13 3.6 11.6 -4.4 فارسان
171.6 0 71 9 4.4 12.8 -3.9 فرخشهر
285.5 0 87 13 2.7 10 -4.6 بلداجي
374.5 0 51 15 6.7 13.6 -0.3 اردل
390.5 0 48 25 2.9 9 -3.2 آورگان
0 0 56 12 1.5 9 -6 گندمان
340.5 0 45 15 3.2 13.4 -7 دزک
  319.4 0 70 25 8.6 16.2 1 مالخليفه  
  320.4 0 74 14 4 12.6 -4.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
9.4 83 35 1.2 15.3 -10.5 شهرکرد
4.4 78 30 1.3 13.2 -9.2 بروجن
13.5 74 24 0.3 12.9 -8.8 بن
  9.9 73 35 2.9 15.5 -7.2 سامان  
  15.4 81 31 1 14.5 -10.6 سورشجان  
73.8 81 41 -1.2 8.7 -17.5 کوهرنگ
15.2 90 37 4.6 16.6 -7.8 لردگان
12 94 27 1.5 14.9 -9.8 فارسان
7 87 28 2.2 15.4 -8.8 فرخشهر
13 86 46 1 12 -11 بلداجي
10.9 71 31 4.5 15.6 -6.5 اردل
14.8 64 26 0.4 10.6 -13 آورگان
  0 78 29 0 12 -14 گندمان  
13 79 28 1.7 14.8 -8.8 دزک
16.8 80 37 5 16.2 -7 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.