آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/7/17
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 55 22 14.8 22.8 6.9 شهرکرد
0 0 37 20 17.7 22.4 13 بروجن
0 0 52 17 14.7 20.6 8.8 بن
  0.1 0 37 22 17.5 23.1 11.9 سامان  
  سورشجان  
7.9 7.4 94 28 13.6 17.8 9.5 کوهرنگ
0 0 50 21 20.6 29 12.3 لردگان
0.4 0 51 18 17.1 24.1 10.2 فارسان
0.1 0 51 18 17.1 24.1 10.2 فرخشهر
0 0 38 19 16.6 22.8 10.4 بلداجي
0 0 28 17 21.3 25.5 17.1 اردل
آورگان
گندمان
0 0 45 22 16.2 23 9.4 دزک
  مالخليفه  
  0.2 0 47 21 21.4 24.9 17.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 54 13 16.4 29.1 3.3 شهرکرد
0 39 12 16.8 27 5.6 بروجن
0 35 6 17.3 28.8 4.8 بن
  0.1 31 12 19.5 29.2 8.4 سامان  
  0.2 47 13 17 29.6 4.3 سورشجان  
7.9 56 11 16.2 27.4 6.3 کوهرنگ
0 46 15 22.1 32.8 10.4 لردگان
0.4 49 9 17.9 29 6.4 فارسان
0.1 49 9 18.1 29.4 6.2 فرخشهر
0 52 14 16.1 27 4.2 بلداجي
0 31 9 22.8 31.7 14.1 اردل
0 47 17 16.3 25.8 5.4 آورگان
  0 52 13 15.5 26.4 4.8 گندمان  
0 61 17 16.7 28.8 5.2 دزک
0 31 10 22.7 33 13.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.