آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/1/31
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
101.3 0 77 11 8.6 18.4 -1.2 شهرکرد
73 0 71 12 10.2 18.1 2.3 بروجن
116.7 0 65 15 8.2 17.5 -1.1 بن
  121.4 0 39 16 12.3 19.6 5 سامان  
  162.8 0 69 15 9.1 19 -0.9 سورشجان  
521.8 0 83 14 8.5 17 0 کوهرنگ
283 0 75 12 12.8 21.4 4.2 لردگان
204.7 0 78 20 9.4 18 0.7 فارسان
93.8 0 74 13 9.9 18.9 0.9 فرخشهر
162.4 0 64 15 7.4 16.5 -1.6 بلداجي
226.1 0 60 9 13.6 21.1 6 اردل
194.5 0 42 19 8.2 15 1.4 آورگان
گندمان
162.1 0 68 17 9.3 17 1.6 دزک
  221.9 0 51 15 13.8 21.6 5.9 مالخليفه  
  211.1 0 68 18 10.9 19.8 2.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  398.2 0 62 17 11 18.7 3.3 دوآب صمصامی  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
27.5 66 20 10.5 25.7 -5.6 شهرکرد
21.5 57 22 11 24.4 -2.7 بروجن
39 58 20 11.1 24.4 -2 بن
  36.6 51 22 13 25.3 1 سامان  
  42.4 70 23 10.7 25.2 -2.7 سورشجان  
87.8 75 24 9.3 21.3 -2.1 کوهرنگ
53.2 75 26 14 28.6 1.8 لردگان
51.3 67 22 11.3 24.1 -0.3 فارسان
32.6 65 21 11.5 25.7 -1.4 فرخشهر
38.8 66 26 9.7 23.4 -5.4 بلداجي
60.7 63 24 14.5 27 3.6 اردل
49 61 23 9.6 22.2 -2 آورگان
  7 0 0 11.2 24 2 گندمان  
54.1 66 22 11.5 25 -2 دزک
45.5 59 19 15.1 27.7 4.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.