آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/9/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
81.7 0.2 88 47 10 12.5 7.5 شهرکرد
60.1 0 74 42 9.9 13.4 6.4 بروجن
90.8 1.3 56 41 9.4 12 6.7 بن
  69.6 0 50 83 10.1 12.5 7.8 سامان  
  105.6 1.3 73 46 9.5 12.6 6.4 سورشجان  
368.9 10.6 99 52 7.6 9.4 5.9 کوهرنگ
95.2 0 81 51 12.7 17 8.4 لردگان
98 1.5 99 38 10.4 12.8 7.9 فارسان
61.9 0 99 45 11.1 14.9 7.4 فرخشهر
102.7 0 59 44 8.5 14 3 بلداجي
117.2 1.5 99 59 12.1 13.3 10.9 اردل
118.9 0 65 40 8.6 12.6 4.6 آورگان
گندمان
132.9 0.2 80 45 9.9 12.2 7.6 دزک
  118.2 0.1 66 44 11 13 9 مالخليفه  
  111.5 1.3 60 51 11.8 14 9.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  137.2 10.1 89 43 8.2 11.5 4.9 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.2 89 34 8.6 14 0.5 شهرکرد
0 80 29 9.2 13.6 3.4 بروجن
1.3 73 29 8.1 12.5 1 بن
  0 64 52 9.6 14.2 3.9 سامان  
  1.3 82 31 8.6 14 1.5 سورشجان  
13.3 98 38 7.4 12.4 2.1 کوهرنگ
0.4 80 45 11.9 17 6.4 لردگان
1.7 99 26 9.6 14.8 3.1 فارسان
0 98 30 9.4 14.9 0.6 فرخشهر
0 73 41 7.1 14 -1.6 بلداجي
1.5 91 42 11.6 15 7 اردل
0 75 30 7.5 12.6 1.2 آورگان
  0 گندمان  
0.2 82 40 8.9 12.2 4.4 دزک
0.1 70 43 11.5 18 6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.