آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/8/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
1.7 0 52 15 11.4 21.7 1.1 شهرکرد
0 0 37 15 13.1 20.8 5.4 بروجن
2.1 0 27 6 14.4 20.9 7.8 بن
  0.3 0 38 14 16.3 21.7 10.9 سامان  
  سورشجان  
0.2 0 44 14 14.2 18.6 9.8 کوهرنگ
0 0 51 15 16.8 25.6 8 لردگان
1.1 0 48 13 13.6 22.1 5.2 فارسان
2 0 49 15 13.4 21.9 5 فرخشهر
0 0 49 17 10.8 20 1.6 بلداجي
0 0 37 13 16.9 23.6 10.2 اردل
آورگان
0 0 45 15 12 20 4 گندمان
0 0 48 18 11.8 21.2 2.4 دزک
  0 0 39 13 17 25.2 8.9 مالخليفه  
  1.4 0 53 18 13.9 22.8 5.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 40 18 14.2 20.6 7.8 دوآب صمصامی  
  1 0 45 12 12.1 22.4 1.8 جونقان  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 آبان
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 46 13 10.7 23.6 -2.5 شهرکرد
0 39 11 11.3 22 -0.6 بروجن
0 35 5 11.7 23.2 -0.3 بن
  0 37 13 14.2 23.8 4 سامان  
  0 46 12 11.1 24.9 -1.8 سورشجان  
0 53 8 11.9 23.9 0.1 کوهرنگ
0 47 14 16.4 26.6 5 لردگان
0 45 10 12.8 24 1.2 فارسان
0 50 11 12.4 24.4 0.5 فرخشهر
0 57 16 10 22.6 -2.2 بلداجي
0 35 9 16.8 25.7 7.7 اردل
0 39 13 11.3 21 2.4 آورگان
  0 54 14 11.2 22 0 گندمان  
0 46 16 11.5 23 -1.2 دزک
0 34 10 17.2 27.4 7.5 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.