آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/6/30
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
318.2 0 52 14 17.8 30.2 5.4 شهرکرد
261.1 0 31 13 20.5 29 12 بروجن
308.2 0 27 6 20.7 29.5 11.9 بن
  295.8 0 29 11 22 30.6 13.4 سامان  
  سورشجان  
1084.6 0 38 17 19.4 27 11.8 کوهرنگ
496.6 0 34 18 24.4 34 14.8 لردگان
434 0 42 8 21 31.1 10.8 فارسان
241.9 0 50 10 19.8 30.9 8.6 فرخشهر
416 0 63 18 17.2 27.4 7 بلداجي
489.8 0 25 9 24.9 32.9 16.9 اردل
515.7 0 40 24 19 27 11 آورگان
گندمان
407.3 0 66 25 18.7 30 7.4 دزک
  487.5 0 44 18 22.8 34 11.6 مالخليفه  
  شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  747.7 0 30 8 21.4 29.9 12.8 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 52 10 18.8 32.2 4 شهرکرد
0 28 9 19.2 31 7.4 بروجن
0 25 3 20.1 31.3 8 بن
  0 23 7 22.2 32.4 11.1 سامان  
  0 31 9 19.7 32.1 6 سورشجان  
0 44 13 19.2 31.6 6.4 کوهرنگ
0 38 13 24.7 36.6 11.4 لردگان
0 41 5 21 32.9 8.3 فارسان
0 39 7 20.5 32.3 8 فرخشهر
0 61 19 18.7 31.4 6 بلداجي
0 21 6 25.7 35.3 15.2 اردل
0 38 17 19.1 29 9 آورگان
  0 گندمان  
0 58 22 19.5 34.8 5.6 دزک
0 40 16 24.8 37.4 10.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.