آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/4/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 27 6 26.9 36 17.7 شهرکرد
130.9 0 24 10 25.5 34.3 16.8 بروجن
185.8 0 23 8 25.9 34.5 17.3 بن
  196.9 0 22 9 27.5 35.6 19.5 سامان  
  245.2 0 22 8 27.3 36.4 18.2 سورشجان  
762.9 0 48 9 24.4 32.2 16.6 کوهرنگ
400.4 0 38 11 29.6 38 21.2 لردگان
312.4 0 38 10 27.5 36.1 19 فارسان
154.2 0 38 11 27.9 35.1 20.8 فرخشهر
242.5 0 37 12 24.8 34 15.6 بلداجي
338.4 0 30 11 30 37.7 22.4 اردل
327.3 0 35 15 24.7 33.4 16 آورگان
0 0 0 0 28 35 21 گندمان
302.6 0 44 16 24.5 35.6 13.4 دزک
  330.4 0 28 7 30.9 38.6 23.2 مالخليفه  
  شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 35 10 27.2 35.1 19.4 دوآب صمصامی  
  194.4 0 44 9 27.8 37.3 18.3 پل زمان خان  
  405.2 0 0 0 24.9 34.8 15 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 35 6 23.1 36.8 6.5 شهرکرد
0 26 9 23 35.2 10.6 بروجن
0 27 8 23.9 35.7 9.9 بن
  0 23 8 25.2 36.7 13.2 سامان  
  0 30 8 23 36.6 7.2 سورشجان  
0 47 11 21.6 34.1 7.1 کوهرنگ
0 33 9 27.9 40.5 12.4 لردگان
0 37 9 23.7 36.5 8.7 فارسان
0 40 10 24 36 8 فرخشهر
0 39 10 21.7 34.5 7 بلداجي
0 24 9 28.6 38.8 16.4 اردل
0 32 15 22.1 39.4 10.8 آورگان
  0 0 0 26.3 35 18 گندمان  
0 40 17 23.1 35.6 10.2 دزک
0 21 5 28.9 39.3 17.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.