آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/11/24
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
132.4 0 89 18 0 12.1 -12.2 شهرکرد
80.4 0 85 6 -0.1 9.4 -9.6 بروجن
143.3 0 60 1 -0.2 6.8 -7.3 بن
  131.7 0 90 10 2.4 10.7 -5.9 سامان  
  180.2 0 73 14 0.7 11.8 -10.4 سورشجان  
716.6 0 83 38 -3.7 5.9 -13.4 کوهرنگ
316.1 0 90 40 4 12 -4 لردگان
246.3 0 94 10 1.6 10.8 -7.7 فارسان
108 0 99 10 -3.5 1.8 -8.8 فرخشهر
144.9 0 79 23 -0.6 10.2 -11.4 بلداجي
273 0 87 20 4.4 12 -3.1 اردل
آورگان
0 0 75 22 -0.5 9 -10 گندمان
224.6 0 70 16 -0.1 10.8 -11 دزک
  336 0 73 32 5 11.9 -1.9 مالخليفه  
  223 0 63 16 2.2 12 -7.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  473.3 0 62 29 1.3 7.1 -4.5 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 بهمن
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
7 78 24 0.3 17 -14.6 شهرکرد
3.4 72 21 0.9 15.8 -12.8 بروجن
2.1 69 20 0.3 14.6 -12.2 بن
  5.2 73 23 2.2 17 -9.1 سامان  
  10.9 75 26 0.6 15 -12.1 سورشجان  
69.8 86 37 -3.1 9.9 -18.8 کوهرنگ
19.6 86 31 4.5 19.2 -7.4 لردگان
13.7 83 25 1.2 15.2 -10.6 فارسان
4.3 84 21 0.8 16.6 -11.5 فرخشهر
6.3 79 37 0.2 14.8 -13.6 بلداجي
11 73 27 4.1 17.4 -6 اردل
12 49 18 1 12 -10 آورگان
  0 76 34 1.4 15 -12 گندمان  
6.8 73 27 1.4 15 -11.2 دزک
27.9 66 23 5.3 18.7 -10.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.