آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/2/5
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
384 0 76 18 7.2 14.1 0.3 شهرکرد
342.4 0 62 24 5.9 13.8 -2 بروجن
407.4 0 65 27 5.1 11.1 -1 بن
  421.7 0 54 32 6.7 12.3 1 سامان  
  574.6 0 70 22 6.8 13.5 0.2 سورشجان  
2126.3 0 83 39 3.6 8.1 -1 کوهرنگ
864 0 87 29 8.2 16.5 0 لردگان
670.6 0 76 22 7.1 13.5 0.6 فارسان
373 0 74 20 7.3 13 1.6 فرخشهر
545.9 0 65 18 5.5 12.7 -1.6 بلداجي
831.4 0 76 21 10.1 15.5 4.6 اردل
792.5 0 56 22 5.5 11 0 آورگان
569.1 0 61 23 6.8 14 -0.5 گندمان
844.4 0 65 22 8 13 3 دزک
  863.5 0 53 16 10.4 16.4 4.5 مالخليفه  
  909.2 0 78 23 6.4 14.4 -1.5 شلمزار  
  702.1 0 84 16 8.8 17.5 0 آلونی  
  سرخون  
  0 0 73 27 5.9 12.6 -0.8 دوآب صمصامی  
  428.9 0 81 26 7.9 14 1.8 پل زمان خان  
  916 0 0 0 6 14 -2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 ارديبهشت
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
5.9 77 17 8 17.1 -6 شهرکرد
0.7 55 20 8.1 16 -5.2 بروجن
3.4 52 18 7.7 15.2 -2.6 بن
  4.5 65 23 8.4 16.2 -2.5 سامان  
  8 58 20 8.3 15.4 -4.7 سورشجان  
26.9 89 27 4.6 11.6 -3.6 کوهرنگ
0.5 88 27 10.2 20.2 -1.4 لردگان
7.1 78 21 7.3 14.8 -3.2 فارسان
4.4 75 19 8 16.6 -3.8 فرخشهر
0.4 64 17 7.5 14.8 -6.5 بلداجي
2.3 71 25 10.6 17.7 1 اردل
2.4 50 14 6.4 16 -4 آورگان
  0 61 23 6.8 14 -0.5 گندمان  
6.4 71 21 9.2 16.2 -2 دزک
1.4 55 16 12.4 20.1 0.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.