آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/3/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
267.8 0 66 10 16 28.2 3.8 شهرکرد
152.7 0 30 7 16.9 26.6 7.2 بروجن
272 0 49 1 15.9 26.5 5.4 بن
  267.8 0 20 7 19 28.4 9.5 سامان  
  361.7 0 63 9 15.9 27.6 4.1 سورشجان  
1205.9 0 46 6 15.4 23.2 7.6 کوهرنگ
464.9 0 43 7 20.8 30.6 11 لردگان
435.8 0 54 6 17.5 27.4 7.7 فارسان
225.9 0 57 6 17.8 28.5 7.1 فرخشهر
264.5 0 58 12 15.2 26 4.4 بلداجي
486.6 0 39 9 21.4 29.4 13.3 اردل
403.2 0 45 18 15.7 23.4 8 آورگان
گندمان
478.2 0 66 17 16.9 27.2 6.6 دزک
  526.3 0 37 7 21.8 30.8 12.7 مالخليفه  
  464.6 0 62 12 17.9 28.5 7.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  877.7 0 42 10 27.4 44 10.7 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 خرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 62 9 15.4 28.2 1.6 شهرکرد
0 30 8 17.5 27.4 6 بروجن
0 36 1 16.5 27.1 3.8 بن
  0 23 7 19.6 28.7 9.5 سامان  
  0 49 9 15.7 27.6 3.1 سورشجان  
0 47 6 14.7 24 4.8 کوهرنگ
0 46 6 20.6 32.2 8.8 لردگان
0 49 7 17.1 27.4 6.2 فارسان
0 58 5 17.2 29 4.7 فرخشهر
0 55 20 15.5 26.4 3.2 بلداجي
0 43 7 20.9 30.3 11.4 اردل
0 52 17 16.9 26.4 8 آورگان
  0 52 8 18.7 30 7 گندمان  
0 59 15 16.8 28 6.4 دزک
0 40 7 22.1 31.6 11.7 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.