آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/7/5
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 39 7 15.4 29 1.9 شهرکرد
0 0 21 4 15.6 27.8 3.4 بروجن
0 0 9 1 19.4 27.7 11.1 بن
  0 0 26 5 20.8 28.9 12.6 سامان  
  0 0 26 6 15.8 28.6 3 سورشجان  
0 0 42 2 16.5 25.4 7.6 کوهرنگ
0 0 38 8 19.9 32 7.8 لردگان
0 0 26 4 18 29 7 فارسان
0 0 40 4 17 29 5.1 فرخشهر
0 0 50 10 14.7 27.2 2.2 بلداجي
0 0 22 4 21.3 30.3 12.4 اردل
آورگان
0 0 49 9 17 27 7 گندمان
0 0 35 13 16.6 29 4.2 دزک
  0 0 19 6 22.6 32.3 13 مالخليفه  
  0 0 41 8 17.4 29.8 4.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 23 5 18.7 27.3 10.1 دوآب صمصامی  
  0 0 25 4 15.4 29 1.8 جونقان  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 40 8 16.7 30.9 1.9 شهرکرد
0 23 5 18.3 29.8 3.4 بروجن
0 17 1 19.1 30.3 6.7 بن
  0 21 4 21 31.1 8.8 سامان  
  0 28 7 17.5 30.6 3 سورشجان  
0 40 2 17.3 27.5 6.2 کوهرنگ
0 37 9 22 34 7.8 لردگان
0 33 4 19.3 30.7 7 فارسان
0 44 4 18.3 31.2 4.9 فرخشهر
0 40 10 16.6 29.2 2.2 بلداجي
0 22 5 22.9 32.8 12.4 اردل
0 37 15 18.2 27.8 8.4 آورگان
  0 39 9 18.8 30 7 گندمان  
0 39 12 17.6 30.8 4.2 دزک
0 25 7 23.8 33.8 13 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.