آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/5/23
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 37 7 23 33.8 12.1 شهرکرد
130.9 0 38 10 22.4 32.2 12.6 بروجن
185.8 0 29 11 21.9 32.2 11.5 بن
  196.9 0 27 10 24 33.6 14.4 سامان  
  245.2 0 29 10 23.8 34.7 12.9 سورشجان  
762.9 0 48 13 23.8 32.3 15.4 کوهرنگ
400.4 0 33 11 30.6 38.6 22.6 لردگان
312.4 0 44 9 24.2 34.2 14.1 فارسان
154.2 0 44 13 23.2 32.7 13.8 فرخشهر
242.5 0 44 11 21.5 31.8 11.2 بلداجي
338.4 0 22 9 30.4 37.5 23.2 اردل
327.3 0 31 17 22 31 13 آورگان
0 0 0 0 25.5 33 18 گندمان
302.6 0 34 16 24.8 34.2 15.4 دزک
  330.4 0 17 5 30.1 37.5 22.8 مالخليفه  
  330.1 0 49 10 24.4 35.8 13 شلمزار  
  273.6 0 0 0 29.5 37.7 21.2 آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 30 9 26.5 34.4 18.5 دوآب صمصامی  
  194.4 0 64 12 24.1 35.1 13.2 پل زمان خان  
  405.2 0 0 0 22.5 34.4 10.6 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 36 8 23.9 36.2 10 شهرکرد
0 28 12 23.7 34.4 12.1 بروجن
0 27 11 23.8 34.4 11.5 بن
  0 25 11 25.7 36.6 13.6 سامان  
  0 28 10 24.6 36 11.2 سورشجان  
0 47 13 23.7 36.6 12.7 کوهرنگ
0 32 11 29.3 40 17.6 لردگان
0 37 11 25.1 35.9 13.1 فارسان
0 42 14 24.7 35.8 13.8 فرخشهر
0 36 12 22.7 33.8 10 بلداجي
0 25 10 29.9 38.4 19.8 اردل
0 31 17 23 33.2 12 آورگان
  0 0 0 25.6 35 17 گندمان  
0 33 15 25.1 35.6 12.2 دزک
0 21 7 29.6 39 13.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.