آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/7/28
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
5.9 0 79 30 10.8 19.3 2.4 شهرکرد
3.1 0 55 22 11.8 18.4 5.2 بروجن
8.5 0 76 15 11.3 20.2 2.4 بن
  6.8 0 58 24 13.5 20.3 6.8 سامان  
  9.7 0 83 27 10.7 18.8 2.6 سورشجان  
33.6 0 85 32 9.6 15.1 4.1 کوهرنگ
3.7 0 74 30 13.7 21.8 5.6 لردگان
6.9 0 85 26 11.9 19.4 4.5 فارسان
5.6 0 72 25 11.8 19.6 4 فرخشهر
7 0 64 18 11.7 19 4.4 بلداجي
13.5 0 82 26 14.6 21.2 7.9 اردل
0 0 67 30 10.1 15.8 4.4 آورگان
0 0 64 28 12.5 19 6 گندمان
12.2 0 68 28 12.4 19.2 5.6 دزک
  0 0 58 18 15.3 24.2 6.4 مالخليفه  
  10.5 0 68 29 13.5 20.8 6.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  23.1 0 85 34 11.2 16.8 5.6 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
5.9 57 17 14.5 29.4 0 شهرکرد
3.1 44 15 15 28.2 2.6 بروجن
8.5 48 12 14.2 27.3 1.2 بن
  6.8 37 14 17.7 30.1 5 سامان  
  9.7 49 15 15 29.3 1.1 سورشجان  
33.6 54 19 14.5 27.3 3 کوهرنگ
3.7 50 17 19.4 33 5 لردگان
6.9 55 11 16.4 30.2 3.2 فارسان
5.6 55 13 16 29.4 3.7 فرخشهر
7 61 21 15 30.2 2 بلداجي
13.5 40 13 20.2 31.3 7.3 اردل
9 54 22 14.7 26.4 3.4 آورگان
  0 49 16 16.2 27.7 4.7 گندمان  
12.2 60 26 15.2 29.2 2.2 دزک
0 50 19 18.9 33.4 6.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.