آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/2/11
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
260.6 0 44 19 18.1 24.4 11.9 شهرکرد
148.7 0 44 15 19 24.3 13.6 بروجن
256.8 0 31 6 18.4 24.2 12.6 بن
  253 0 36 16 18.8 25 12.5 سامان  
  349.3 0 46 18 18.5 23.9 13.1 سورشجان  
1157.1 0.6 62 17 14.9 21.3 8.5 کوهرنگ
456 0 61 14 19.8 28.2 11.4 لردگان
419.3 0 60 16 17.8 23.9 11.6 فارسان
216.6 0 61 15 17.9 24.9 10.8 فرخشهر
250.2 0 50 30 16.5 22.8 10.2 بلداجي
473.7 0 52 16 21 26 16 اردل
384.4 0 54 20 15.2 23 7.4 آورگان
0 0 49 29 14.5 23 6 گندمان
457 0 55 22 18.8 24.8 12.8 دزک
  504.9 0 54 17 20 27.4 12.5 مالخليفه  
  448.4 0 39 21 20.5 25.2 15.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  833.9 0 64 15 18.2 23.9 12.6 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 ارديبهشت
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 78 18 12.7 25.6 -1 شهرکرد
0 60 17 12.9 24.6 -0.4 بروجن
2.2 57 9 13.4 25.5 -0.4 بن
  0.6 57 16 15.6 26.7 2.5 سامان  
  0.3 72 17 12.8 25.3 -1.2 سورشجان  
0.6 63 15 11.6 22.2 0.8 کوهرنگ
0 73 18 16.5 29.5 3.4 لردگان
0 67 16 13.8 25.4 1.6 فارسان
0 74 13 13.2 24.9 1.3 فرخشهر
0 75 26 11.7 23.4 -1 بلداجي
0 64 14 17.3 27.5 6.1 اردل
0.2 57 24 11.8 23 1.2 آورگان
  0 68 24 13.2 24 2 گندمان  
0 72 18 13.1 25 1 دزک
0 61 16 17.2 27.9 6.4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.