آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/4/5
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
267.8 0 37 10 20.8 30.8 10.8 شهرکرد
152.7 0 24 8 20.7 28.8 12.6 بروجن
272 0 28 2 20 29.4 10.7 بن
  267.8 0 30 10 22.2 30.2 14.1 سامان  
  361.7 0 31 11 21.8 31.4 12.1 سورشجان  
1205.9 0 42 9 20.5 28.6 12.4 کوهرنگ
464.9 0 32 11 26.9 36.4 17.4 لردگان
435.8 0 44 7 22.5 30.9 14.1 فارسان
225.9 0 45 7 21.9 30.7 13.1 فرخشهر
264.5 0 41 15 20.5 28.4 12.6 بلداجي
486.6 0 22 8 27.8 34.6 21 اردل
403.2 0 42 20 17 22 12 آورگان
گندمان
478.2 0 38 15 22.3 32.2 12.4 دزک
  526.3 0 23 9 27.6 35.6 19.6 مالخليفه  
  464.6 0 47 13 23.2 32.6 13.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  877.7 0 33 11 24.1 31.7 16.5 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 37 10 21.8 33.9 10.6 شهرکرد
0 25 8 21.1 32.4 11 بروجن
0 30 2 19.8 32.3 8.9 بن
  0 26 9 22.7 33.5 12.6 سامان  
  0 34 11 21.7 32.3 10.6 سورشجان  
0 39 7 20.4 30.5 9 کوهرنگ
0 27 9 28.6 37.2 13.6 لردگان
0 34 7 22.9 32.9 12.9 فارسان
0 39 7 23.1 34.4 12.3 فرخشهر
0 40 13 20.7 31.4 10.2 بلداجي
0 25 6 27.9 35.8 18 اردل
0 35 17 19.6 30 11 آورگان
  0 33 14 22.5 32 12 گندمان  
0 39 14 23.2 33.2 12 دزک
0 20 7 28.5 37.3 19.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.