آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/5/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
318.2 0 49 10 23.7 35.2 12.2 شهرکرد
261.1 0 24 9 23.3 32.8 13.8 بروجن
308.4 0 24 4 23.8 33.8 13.8 بن
  295.8 0 22 8 25.4 34.6 16.2 سامان  
  413.3 0 27 11 24.3 35.8 12.8 سورشجان  
1067.4 0 33 13 24.2 33.9 14.5 کوهرنگ
496.1 0 35 9 29.8 40 19.6 لردگان
431 0 38 7 25.3 35.9 14.7 فارسان
241.9 0 33 7 25.3 35.1 15.6 فرخشهر
416 0 53 14 23.8 33.2 14.4 بلداجي
489.7 0 21 7 30.6 38.6 22.6 اردل
512.1 0 40 19 22.7 31.2 14.2 آورگان
0 36 10 25.1 34.4 15.8 گندمان
407 0 48 20 25.1 35.4 14.8 دزک
  487.5 0 29 12 30.3 40.4 20.2 مالخليفه  
  0 45 13 25.6 36.8 14.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  737.9 0 23 5 28.1 36.8 19.4 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 44 8 23.9 36.4 10.2 شهرکرد
0 27 9 23.7 34 12 بروجن
0 25 4 24.5 35 13.8 بن
  0 24 8 26.1 35.6 16.2 سامان  
  0 32 10 24.2 36.2 11.7 سورشجان  
0 36 14 23.8 33.9 12.9 کوهرنگ
0 37 11 28.2 40 14.6 لردگان
0 39 7 25.3 36.3 13.8 فارسان
0 36 6 25.5 36.7 13.2 فرخشهر
0 49 11 22.9 34 10 بلداجي
0 23 7 29.8 38.9 19.2 اردل
0 43 19 22.6 31.2 13 آورگان
  0 39 10 24.8 36.5 13.5 گندمان  
0 51 20 25.1 35.6 14.8 دزک
0 36 13 28.3 40.4 17.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.