آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/8/10
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
65.2 47.2 99 91 4.4 6.3 2.4 شهرکرد
48.1 32.2 97 78 4.5 6 3 بروجن
68.5 47 98 87 4 5.6 2.4 بن
  52.8 37.1 99 90 4.5 6.8 2.2 سامان  
  80.4 49.8 99 85 4.1 6.7 1.5 سورشجان  
145.8 15 15 63.4 97 69 4.1 8.2 0 کوهرنگ
54.5 33.4 97 73 9.3 11.2 7.4 لردگان
71.9 45.9 99 99 4 6 2 فارسان
53.5 40 99 46 5.6 8.4 2.8 فرخشهر
63.5 44.5 93 72 5.8 13.6 -2 بلداجي
78.6 43.4 97 88 7.2 9.4 5.1 اردل
77.8 32.6 90 52 5.8 9.6 2 آورگان
گندمان
80.2 48.2 90 85 4 6 2 دزک
  85.4 61.6 98 87 8.1 11.8 4.4 مالخليفه  
  76.4 36.1 99 77 5.8 8.1 3.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 آبان
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
51.5 83 27 9.1 24.4 -5.4 شهرکرد
43.2 65 22 9.2 22.8 -2.8 بروجن
50 71 20 9.6 23.8 -0.7 بن
  39.3 61 25 11.9 24.4 2.2 سامان  
  49.8 74 23 9.5 23.3 -2.3 سورشجان  
73 79 25 9 22.6 -0.6 کوهرنگ
41.6 76 27 13.6 26 2.8 لردگان
49.3 82 24 10.8 24.2 0 فارسان
41.5 82 18 10.5 24.3 -0.9 فرخشهر
45 64 31 8.9 19 -2 بلداجي
53.9 69 23 14.2 26.1 5.1 اردل
51.6 65 25 9.5 22 1 آورگان
  8.9 60 24 10.9 23.4 1.6 گندمان  
60.2 81 29 9.6 24 -2.8 دزک
68.2 71 29 12.4 23.6 1.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.