آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/6/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
368 0 0 0 51 11 19.7 32.4 6.9 شهرکرد
286 0 0 0 28 8 20.4 30.4 10.4 بروجن
325.9 0 0 0 20 1 20.9 30.9 10.8 بن
  328.3 0 0 0 25 6 25 33.1 16.9 سامان  
  484.9 0 0 0 31 10 20.8 31.8 9.8 سورشجان  
1594.3 0 0 0 32 11 19.6 28.1 11.1 کوهرنگ
481.3 0 0 0 38 11 24.7 35 14.4 لردگان
493.7 0 0 0 39 8 22.2 32.1 12.4 فارسان
280.6 0 0 0 44 7 21.5 32.6 10.5 فرخشهر
446.5 0 0 0 59 12 18.8 29.8 7.8 بلداجي
525 0 0 0 27 8 26.4 34.5 18.2 اردل
آورگان
گندمان
533.6 0 0 0 60 19 19.4 30.4 8.4 دزک
  مالخليفه  
  441.6 0 0 0 44 14 21.7 33 10.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  887.5 0 0 0 18 5 23.6 31 16.2 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 51 10 20.7 34.6 6.9 شهرکرد
0 30 8 21.3 32 10.4 بروجن
0 24 1 21.8 33.7 10.8 بن
  0 24 6 25.5 34.2 16.9 سامان  
  0 36 11 20.7 31.8 9.8 سورشجان  
0 32 9 21.8 31.6 11.1 کوهرنگ
0 38 10 26.2 37.6 14.4 لردگان
0 45 7 22.7 35 11.9 فارسان
0 44 6 22.4 34.4 10.5 فرخشهر
0 55 12 19.8 31.6 7.8 بلداجي
0 31 7 27.1 37 17.6 اردل
0 44 16 20.6 31 11.2 آورگان
  0 55 11 19.3 30 8 گندمان  
0 57 14 21 33.8 8.4 دزک
0 29 8 27.4 37.4 18.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.