آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/9/29
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
138.6 0 64 15 2.7 13 -7.7 شهرکرد
103.3 0 64 10 4.4 12.8 -4 بروجن
134.7 0 39 5 5.3 13.7 -3 بن
  124.7 0 46 10 8.1 13.6 2.5 سامان  
  175.1 0 65 12 3.5 13.4 -6.3 سورشجان  
433.4 0 67 5 5.6 11.8 -0.7 کوهرنگ
176.3 0 92 36 7.1 15 -0.8 لردگان
177 0 77 10 6 14.3 -2.3 فارسان
118.9 0 81 7 5.3 14.5 -3.8 فرخشهر
134.2 0 73 27 4.4 13.4 -4.6 بلداجي
210.7 0 86 21 8.4 15.3 1.5 اردل
179.5 0 62 25 0.5 6.4 -5.4 آورگان
73.5 0 65 11 4 13 -5 گندمان
205.9 0 85 12 3.9 14.2 -6.4 دزک
  194.5 0 88 35 7.8 17 -1.4 مالخليفه  
  167.7 0 56 11 6.2 14.8 -2.5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  148.7 0 42 2 6.3 12.7 0 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
57.1 90 38 2.2 16.3 -15.8 شهرکرد
43.2 82 31 3.4 16.2 -8.8 بروجن
47.1 80 33 2.9 14.7 -8.6 بن
  55.1 80 41 4.9 15.9 -5 سامان  
  70.8 88 34 2.9 16.7 -14.6 سورشجان  
79.2 87 40 2 13.2 -12.5 کوهرنگ
81.5 85 35 7.8 19.4 -3.2 لردگان
80.7 94 32 4.2 16.4 -9.8 فارسان
57 93 38 3.7 16.1 -11.4 فرخشهر
31.5 76 43 3 16 -11.6 بلداجي
95 83 36 7.4 17.5 -3.6 اردل
65.2 66 28 3 13.4 -6.6 آورگان
  54.9 80 29 2.5 15 -7 گندمان  
73.2 84 37 2.4 16.2 -14.8 دزک
76.4 86 41 7.4 18 -4 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.