آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/1/8
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
287.4 2.5 94 40 3.5 10.9 -3.8 شهرکرد
232.7 3.5 95 40 2.4 9.4 -4.6 بروجن
264.8 2.3 92 36 1.8 8.4 -4.8 بن
  265.5 1.1 99 71 5.2 10.1 0.2 سامان  
  374.2 0.2 97 36 4.1 11.8 -3.6 سورشجان  
1207.2 0 98 35 3.7 9 -1.6 کوهرنگ
400.6 2.2 88 43 8.3 15.6 1 لردگان
403 4.6 99 36 4.8 11.2 -1.6 فارسان
228.8 3.7 99 40 4.3 10.4 -1.8 فرخشهر
366.8 4.3 67 47 3 9.8 -3.8 بلداجي
450.4 3.2 99 32 8.2 13.8 2.7 اردل
508.1 7.2 91 25 3 8 -2 آورگان
0 0 95 40 3 9 -3 گندمان
447 9.2 90 29 3.5 10 -3 دزک
  419.2 6 94 48 7.8 13.6 2 مالخليفه  
  346.3 0.2 91 36 5 11.8 -1.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
44.3 93 35 6.4 15.8 -7.5 شهرکرد
34.3 80 29 6.6 15 -6 بروجن
48.7 87 24 5.8 15.2 -7.2 بن
  45.8 84 31 7.5 15.8 -2.7 سامان  
  56.7 91 30 6.6 15.2 -7.2 سورشجان  
150.1 87 31 4.8 15.8 -4.6 کوهرنگ
51.5 90 40 9.9 18.8 -1.4 لردگان
68.9 96 30 6.7 15.4 -4.7 فارسان
44.2 95 28 6.9 16.2 -5.5 فرخشهر
43.8 67 27 6.5 14 -5.2 بلداجي
49.9 84 32 9.5 17.3 -0.9 اردل
71.2 80 27 5.5 12 -5 آورگان
  0 95 40 3 9 -3 گندمان  
10 86 29 7.2 15.2 -3 دزک
66.1 75 42 10.3 18.6 0 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.