آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/8/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
13.7 0 75 10 10.2 23.7 -3.4 شهرکرد
4.9 0 30 6 12.9 22.8 3 بروجن
18.5 0 52 2 13.1 23.8 2.5 بن
  13.5 0 32 7 15.7 24.4 7 سامان  
  25.6 0 68 8 11.2 22.7 -0.4 سورشجان  
72.8 0 53 6 11.2 20.6 1.8 کوهرنگ
13 0 59 14 15 26 4 لردگان
22.6 0 66 4 13.8 24.2 3.4 فارسان
12 0 69 5 12.1 24.3 -0.1 فرخشهر
13.5 0 64 22 10.6 19 2.2 بلداجي
24.7 0 43 8 17 26.1 7.9 اردل
26.2 0 51 14 12.1 21.4 2.8 آورگان
0.5 0 52 15 12.8 20.2 5.3 گندمان
20 0 78 12 10.6 24 -2.8 دزک
  17.2 0 61 24 13.6 23.4 3.8 مالخليفه  
  26.6 0 64 10 13.5 24.7 2.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  75.1 0 39 4 13.7 21.6 5.8 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 آبان
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 85 16 9.9 24.4 -3.4 شهرکرد
0 47 9 10.5 22.8 -2.8 بروجن
0 66 8 11.3 23.8 0.8 بن
  0 49 14 14.2 24.4 4.8 سامان  
  0 69 13 10.5 23.3 -0.6 سورشجان  
0 66 15 10.4 22.6 0.2 کوهرنگ
0 69 18 13.8 26 2.8 لردگان
0 78 11 12.2 24.2 1.1 فارسان
0 83 10 11.4 24.3 -0.3 فرخشهر
0 61 29 10.2 19 2.2 بلداجي
0 56 12 15.5 26.1 6.2 اردل
0 57 18 10.4 21.4 2.2 آورگان
  0 64 14 11.7 23.4 1.6 گندمان  
0 75 17 10.1 24 -2.8 دزک
0 67 23 11.9 23.4 1.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.