آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/5/31
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
405.6 0 51 4 20 31.7 8.4 شهرکرد
354.1 0 29 10 19.8 29.6 10 بروجن
414.4 0 31 8 20 30.5 9.6 بن
  424 0 26 9 22.1 32.1 12.1 سامان  
  582 0 40 8 20.4 32 8.7 سورشجان  
2144 0 45 12 20.4 29.9 10.9 کوهرنگ
871.2 0 27 14 28 36 20 لردگان
673.8 0 39 11 21.7 31.5 11.9 فارسان
387.8 0 44 9 21.2 31.5 11 فرخشهر
556.2 0 57 12 18.9 30.9 6.9 بلداجي
856.5 0 26 9 27.3 34.6 20.1 اردل
818.9 0 46 15 19.5 30 9 آورگان
گندمان
862.7 0 48 16 20 32 8 دزک
  880.6 0 25 5 25.9 34.3 17.5 مالخليفه  
  917.4 0 56 10 21.8 33.8 9.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 29 9 24.7 33.8 15.6 دوآب صمصامی  
  434.4 0 61 11 22.4 34.5 10.2 پل زمان خان  
  924 0 0 0 21.1 33.2 9 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
2.6 49 7 23 39 5.3 شهرکرد
0.4 32 12 23.3 36.4 10 بروجن
3.5 31 10 23.7 36.9 9.6 بن
  0.5 28 11 25.5 38 10.1 سامان  
  0.6 37 10 23.6 37.6 7.3 سورشجان  
0 48 14 22.6 35.6 10.5 کوهرنگ
0 46 19 28.4 41.6 14.6 لردگان
0 43 12 24.2 37.8 11.2 فارسان
7.1 46 11 24.1 37.9 10 فرخشهر
0 61 13 21.9 37.1 6.5 بلداجي
0 31 11 29.1 39.7 17.9 اردل
0.1 43 18 22.9 35.8 9 آورگان
  0 35 8 24 37 11 گندمان  
1.1 52 22 23.1 37 6.2 دزک
0 26 6 29.2 39.7 17.5 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.