آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1394/2/7
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
331.3 0 71 11 10.4 22.2 -1.5 شهرکرد
258.6 0 33 11 10.4 20.6 0.2 بروجن
295.4 0 47 6 9.2 19 -0.5 بن
  300.3 0 30 16 11.6 19.8 3.4 سامان  
  410.6 0 68 11 10.8 22.4 -0.7 سورشجان  
1518.3 0 37 9 11.7 19.8 3.6 کوهرنگ
446.4 0 71 13 16.8 26.4 7.2 لردگان
474.6 0 50 8 12.8 22.4 3.3 فارسان
265.3 0 64 7 12.4 22.8 2.1 فرخشهر
420.8 0 65 18 11.2 20.6 1.8 بلداجي
509 0 48 8 17.1 25.8 8.4 اردل
587.5 0 34 9 9.8 17.4 2.2 آورگان
0 0 33 10 9.5 19 0 گندمان
515.9 0 76 16 10.5 21 0 دزک
  468.9 0 55 18 17.4 25.8 9 مالخليفه  
  419.7 0 73 13 11.5 22.8 0.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1394 ارديبهشت
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.2 65 18 12.3 22.3 -4.1 شهرکرد
0 39 13 13.3 21.3 -1 بروجن
0 47 6 11.8 22.6 -1.5 بن
  0 33 15 14.7 23.7 -1.8 سامان  
  0 64 15 11.9 22.4 -5 سورشجان  
0 42 12 11.9 19.8 -1.7 کوهرنگ
0 73 19 16.1 26.6 1 لردگان
0 64 12 13.1 22.4 -0.2 فارسان
0 62 12 13.7 22.8 -2.3 فرخشهر
0 58 24 12.4 20.6 -1 بلداجي
0 50 16 16.2 25.8 4.1 اردل
0 41 17 11.2 18.6 0.4 آورگان
  0 37 12 11.9 20 -1 گندمان  
0.1 57 17 13.5 28 -0.2 دزک
0 54 24 16.9 25.8 5.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.