آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/12/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
70 0 0 9.2 99 50 5.6 9.9 1.3 شهرکرد
47.7 0 0 4.3 92 45 5.7 10.3 1 بروجن
76.6 0 0 5.2 99 50 4.8 9.3 0.3 بن
  82 0 0 14.8 82 54 5.3 9.3 1.4 سامان  
  119.8 0 0 13.5 99 58 4.6 9 0.2 سورشجان  
389.2 25 16 33.4 99 64 2.5 5.1 -0.1 کوهرنگ
200.5 0 0 28.3 94 66 6.9 10.6 3.2 لردگان
151.7 7 7 22.2 95 63 3.9 8 -0.2 فارسان
59.7 0 0 10.3 91 47 6.2 10.9 1.6 فرخشهر
113.5 1 1 17 93 42 5 9.4 0.6 بلداجي
155 2 2 28.8 92 57 5.9 11.1 0.7 اردل
139.1 10 10 24 91 41 4.1 8.2 0 آورگان
0 0 15 85 40 5 10 0 گندمان
106 0 0 20.5 90 35 5.3 9.8 0.8 دزک
  141.6 0 0 12.2 92 55 8.7 10.6 6.8 مالخليفه  
  147.4 0 0 24.4 99 51 6 11.5 0.5 شلمزار  
  133.5 0 0 19.4 99 52 5.6 9.5 1.6 آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  194.4 30.5 0 5 10 0 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
9.5 89 38 6 13.4 -3.8 شهرکرد
4.6 75 34 5.7 13.4 -2.1 بروجن
6.3 85 37 5.4 12 -4.8 بن
  15.6 72 39 6.7 13.1 -1.2 سامان  
  16 89 40 5.9 13.1 -3.6 سورشجان  
88.4 95 45 2.9 9.2 -11.6 کوهرنگ
32.7 93 44 8.6 16 -1 لردگان
27.3 88 41 5.7 13.4 -3.4 فارسان
10.9 83 35 6.3 12.2 -3.1 فرخشهر
18.3 80 32 5.4 11.6 -3.4 بلداجي
41 84 42 8 14.6 0.7 اردل
25.8 80 32 4.4 10 -3.4 آورگان
  15 28 13 6.5 13 0 گندمان  
22.5 85 32 5.7 13.2 -2 دزک
15.5 86 38 8.7 14.9 -0.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.