آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/1/31
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
302.1 0 66 14 11.6 22.7 0.5 شهرکرد
236.5 0 46 12 12 21.6 2.4 بروجن
270.8 0 41 1 15.4 22.6 8.1 بن
  270.1 0 39 7 15.2 23 7.4 سامان  
  382.1 0 67 11 12.2 22 2.5 سورشجان  
1018.8 0 68 16 10.9 18.6 3.2 کوهرنگ
484.6 0 72 21 15.6 25.6 5.6 لردگان
411.6 0 60 13.2 22.1 4.4 فارسان
فرخشهر
409 0 54 18 13 21.4 4.6 بلداجي
472.5 0 48 13 16.4 24.1 8.7 اردل
487.2 0 38 13 12.4 19.8 5 آورگان
گندمان
391 0 60 22 15.6 22.8 8.4 دزک
  485.5 0 77 21 14.8 24.8 4.8 مالخليفه  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
41.9 73 24 8.6 24.5 -6.4 شهرکرد
36.4 68 21 9 22.2 -3.8 بروجن
42.8 60 16 8.6 23.6 -6.9 بن
  39.5 56 21 10.4 24 -4 سامان  
  54.2 69 22 8.8 24.2 -6.3 سورشجان  
147.1 71 33 7 21.2 -4.7 کوهرنگ
69.6 76 24 12.9 32.6 0 لردگان
56.7 65 9.8 24.1 -3.6 فارسان
30.8 78 19 9.8 24.1 -4.3 فرخشهر
46.1 70 31 9 22 -3 بلداجي
65.8 64 22 12.8 26.4 1.3 اردل
63.6 59 27 8.3 21.2 -3.2 آورگان
  0 گندمان  
67.9 74 24 9.8 22.8 -3.8 دزک
76.5 83 29 11.5 25.2 0 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.