آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/6/8
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
267.8 0 44 11 19.9 31.4 8.4 شهرکرد
152.7 0 33 10 20.1 29.4 10.8 بروجن
272 0 27 2 20.8 30.9 10.6 بن
  267.8 0 24 9 23.6 31.8 15.5 سامان  
  362 0 33 11 20.7 31.9 9.5 سورشجان  
1205.9 0 37 4 20.9 30.2 11.5 کوهرنگ
465 0 38 12 26.6 36.2 17 لردگان
435.8 0 40 7 21.9 31.4 12.3 فارسان
226 0 49 8 21.4 31.5 11.3 فرخشهر
264.5 0 51 14 20.9 29.2 12.6 بلداجي
486.6 0 23 7 27.3 34.7 19.9 اردل
403.2 0 40 19 19.2 27.4 11 آورگان
0 0 20 5 23 34 12 گندمان
478.2 0 34 12 20.2 30.8 9.6 دزک
  526.3 0 27 8 27.4 34.4 20.4 مالخليفه  
  464.6 0 50 13 22.3 33 11.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  877.7 0 28 11 24.1 31.6 16.6 دوآب صمصامی  
  0 0 35 5 19.5 31.2 7.8 جونقان  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 44 11 19.4 31.9 6.4 شهرکرد
0 27 10 19 29.6 6.8 بروجن
0 25 2 19.3 30.9 7.5 بن
  0 29 10 21.4 31.9 10 سامان  
  0 31 11 20.2 32 7.3 سورشجان  
0 36 6 20.2 30.3 9.6 کوهرنگ
0 33 12 26.6 36.5 16 لردگان
0 38 7 21.3 31.5 9.7 فارسان
0 46 8 20.8 31.9 8.8 فرخشهر
0 44 15 19 29.8 6.6 بلداجي
0 20 7 26.4 34.7 18.2 اردل
0 37 18 18.9 28.4 8.8 آورگان
  0 38 9 22.3 34 9 گندمان  
0 38 9 20.4 31.8 9 دزک
0 23 7 26.6 34.9 17.7 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.