آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/11/12
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
144.7 0 77 23 1.9 12.9 -9.1 شهرکرد
113.1 0 48 19 4.9 12.2 -2.4 بروجن
149 0 71 19 2.9 10.8 -5 بن
  137 0 38 22 6.4 12 0.9 سامان  
  193.8 0 73 24 4 12.2 -4.2 سورشجان  
597.6 8 0 60 36 2.2 7.6 -3.1 کوهرنگ
211.1 0 82 29 8.2 17.2 -0.8 لردگان
200.1 0 75 21 4.3 11.8 -3.2 فارسان
122 0 63 18 4.2 13.1 -4.7 فرخشهر
160.5 0 71 21 3.7 11.6 -4.2 بلداجي
243.5 0 77 23 8 14.6 1.4 اردل
211.9 0 48 21 3.5 10 -3 آورگان
73.5 0 0 4 11 -3 گندمان
دزک
  229.3 0 80 35 8.4 16.8 0 مالخليفه  
  190.7 0 69 25 5.7 13.6 -2.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  213.2 0 79 31 4.4 10.2 -1.4 دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 بهمن
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.3 76 24 3.4 15.6 -12.6 شهرکرد
0.6 65 20 3.8 14.4 -11 بروجن
4.7 54 14 4.3 13.9 -10.5 بن
  1 60 27 6.3 15.6 -5.7 سامان  
  2.8 70 24 3.7 14.5 -11 سورشجان  
31.7 76 26 2.1 10.3 -13.6 کوهرنگ
0.5 77 27 7 19.6 -4.4 لردگان
1.1 73 18 5 15.3 -8.2 فارسان
0.2 74 18 4.7 16.4 -9.4 فرخشهر
1.5 67 32 3.7 13 -11.6 بلداجي
3.4 63 21 7.8 17.2 -3.2 اردل
2.6 55 20 3.9 12.4 -10 آورگان
  0 3.2 11 -6 گندمان  
2.5 79 22 4.3 15.2 -10.4 دزک
1 64 32 8.5 19.8 -6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.