پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/06/07 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر رخداد ناپايداری های ضعیف، طی دو روز آینده در سطح منطقه خواهد بود. در اين مدت، در برخی نقاط به خصوص مناطق کوهستانی و مرتفع در ساعات بعداز ظهر، رشد ابر، بارش های پراکنده گاهی با رعد و برق هم چنين گاهی وزش باد نسبتا شدید پيش بيني مي شود.
صاف، در بعدازظهر رشد ابرووزش  باد در ارتفاعات احتمال بارش پراكنده صاف ، دربعدازظهر رشد ابرووزش  باد و رگبارو رعد وبرق  پراکنده صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
9 °C حداقل دماي شهرکرد
30 °C حداکثر دماي شهرکرد
10 °C حداقل دماي بروجن
28 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر رشد ابرووزش باد در ارتفاعات احتمال بارش پراكنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
10 °C حداقل دماي کوهرنگ
28 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ، دربعدازظهر رشد ابرووزش باد و رگبارو رعد وبرق پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، دربعدازظهر رشد ابرووزش باد و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، دربعدازظهر رشد ابرووزش باد و احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
16 °C حداقل دماي لردگان
35 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس