پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/08/02 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر استقرار جوی پایدار طی سه روز آینده بر فراز منطقه می باشد.
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف تا كمي ابري، گاهی وزش  باد صاف، گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
1- °C حداقل دماي شهرکرد
25 °C حداکثر دماي شهرکرد
0 °C حداقل دماي بروجن
23 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
2 °C حداقل دماي کوهرنگ
23 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري، گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
3 °C حداقل دماي لردگان
25 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس