پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/06/30 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روز آينده در سطح منطقه می باشد. در اين مدت، آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعداز ظهر گاهي همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود
صاف ، دربعدازظهر وزش باد صاف تا کمی ابری، دربعدازظهر وزش باد صاف دربعدازظهروزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
5 °C حداقل دماي شهرکرد
31 °C حداکثر دماي شهرکرد
10 °C حداقل دماي بروجن
30 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ، دربعدازظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهي وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف دربعدازظهروزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
10 °C حداقل دماي کوهرنگ
28 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، دربعدازظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری،گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، دربعدازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
14 °C حداقل دماي لردگان
34 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف دربعدازظهروزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهي وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف دربعدازظهروزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس