پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/02/16 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار سامانه بارشی در سطح منطقه می باشد که به تناوب تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات سبب افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید ، رگبارورعد و برق و در نقاط مستعد بارش تگرگ می شود.
نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد، با احتمال تگرگ نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3 °C حداقل دماي شهرکرد
19 °C حداکثر دماي شهرکرد
5 °C حداقل دماي بروجن
17 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
3 °C حداقل دماي کوهرنگ
14 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد، با احتمال تگرگ
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
9 °C حداقل دماي لردگان
23 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری ، رگبارورعدو برق و وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس