پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/07/09 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روز آينده در سطح منطقه می باشد. در اين مدت، آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعداز ظهر گاهي همراه با وزش باد پیش بینی می شود. همچنین طی امروز بعدازظهر در برخی نقاط استان بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد
صاف، بعضی ساعات وزش باد صاف تا کمی ابری، بعضی ساعات وزش باد صاف ، بعضی ساعات وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3 °C حداقل دماي شهرکرد
29 °C حداکثر دماي شهرکرد
6 °C حداقل دماي بروجن
27 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، بعضی ساعات وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري، در بعدازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري، در بعدازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
7 °C حداقل دماي کوهرنگ
25 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، بعضی ساعات وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، در بعدازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري، در بعدازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
11 °C حداقل دماي لردگان
33 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ، بعضی ساعات وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري، در بعدازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، دربعدازظهر وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس