پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹5/04/09 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روز آینده می باشد. طی این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات غبار رقیق و برای ساعات بعد از ظهر افزایش ابر وگاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود،همچنین طی سه روز آینده روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود
کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر  گاهی  وزش باد،غبار رقیق صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر  گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر  گاهی  وزش باد،غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
12 °C حداقل دماي شهرکرد
36 °C حداکثر دماي شهرکرد
14 °C حداقل دماي بروجن
33 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد،غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد نسبتاٌ شدیدو غبار محلی
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
13 °C حداقل دماي کوهرنگ
33 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد نسبتاٌ
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
18 °C حداقل دماي لردگان
39 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد،غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد نسبتاٌ شدیدو غبار محلی
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس